Mezuniyet Projesi

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS MEZUNİYET PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ

 

AMAÇ-KAPSAM

Madde 1:

Mezuniyet Projesi” dersinde, öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya bir süreci tasarlamaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin, belirlenen bir proje  konusuna ilişkin kaynak araştırmasını yaparak, kuramsal, uygulamaya dayalı veya deneysel çalışmalar yürütmek suretiyle mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik pratik yapma, proje tasarlama, uygulama ve bütün bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.

DAYANAK

Madde 2:

Bölümümüzde İNM-450 Mezuniyet Projesi” dersinin “Mezuniyet ProjesiYürütme Yönergesi” uyarınca yürütülmesi Bölüm Akademik Kurulunun 03.11.2015 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilmiştir. Bu karara göre; “Bölümümüzde “İNM 450 - Mezuniyet Projesi” dersi kapsamında çalışma konularının belirlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi hususlarında tüm öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından bu yönerge dikkate alınır. Bu yönerge Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

MEZUNİYET PROJESİ KONULARININ BELİRLENMESİ VE DAĞITIMI

Madde 3:

3. Sınıf öğrencileri 6. yarıyıl başında Bölüm Başkanlığı tarafından Bölüm Web Sayfasından yapılacak duyuru ile belirtilen tarihler arasında “Mezuniyet ProjesiTalep Formunu” doldurarak çalışmak istedikleri çalışma alanı ve/veya danışman öğretim üyesi talebinde bulunurlar. Talep formlarını belirtilen tarihler arasında Bölüm Başkanlığına teslim etmeyen öğrenciler “İNM-450 Mezuniyet Projesi” dersini alamazlar.

Madde 4:

Öğrencilerin proje danışmanları, seçtikleri çalışma alanı/danışman talepleri ve öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınarak Bölüm Başkanlığınca 6. yarıyıl içerisinde bölüm Web Sayfasından öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin danışmanları duyurulduktan sonra en kısa süre içerisinde (ders seçme dönemi beklenmeden) danışman öğretim üyeleri ile görüşüp, proje konularını belirlemeleri ve proje sürecini planlamaları gerekmektedir.

Madde 5:

Mezuniyet Projesi, öğrencilerinin talebi ve danışman öğretim üyesinin uygun görmesi durumunda bireysel veya grup olarak yapılabilir. Öğrenciler, bireysel ya da grup olarak dersin amacı doğrultusunda bir proje konusu önerebilir. Önerilen konunun danışman öğretim üyesi tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci/öğrenci takımı önerdiği konuda mezuniyet projesi çalışmasını yapabilir. Aynı konuda başvuru olması halinde ilk başvuruyu yapan öğrenci/öğrenci takımı dikkate alınır.

Madde 6:

Danışman Öğretim Üyesi tarafından belirlenen Mezuniyet proje konuları pratik uygulama gerektiren teknik tasarım çalışmaları veya deneysel araştırma konuları olabileceği gibi, öğrencilerin teorik bilgisini akademik düzeyde arttırabileceği araştırma konuları da olabilir. Tasarım gerektiren çalışma konularında, öğrenciler tek başına bir sistemi tasarlayabilecekleri gibi, bir sistem bileşenini de tasarlayabilirler.

MEZUNİYET PROJESİ AŞAMALARI, YÜRÜTÜLMESİ

Madde 7:

Mezuniyet projesdanışman öğretim üyesinin belirlenmesinden itibaren dersin verildiği yarıyıl bitimine kadar danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda yürütülür. Ders saatinde ve/veya ders saati dışında yapılan düzenli görüşmelerle danışman öğretim üyesi öğrencinin proje çalışmasındaki ilerlemesini takip eder, gerekli yönlendirmeleri yapar.

MEZUNİYET PROJESİ TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 8:

Öğrenciler hazırladıkları projesi, bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir jüri karşısından sunacaklardır. Jüri, en az üç öğretim üyesinden oluşur. Üç kişiden fazla sayıda kurulacak jüriler tek sayıdan oluşur (örneğin beş kişi, yedi kişi gibi). Proje Danışmanı, jürinin asil üyesidir. Akademik unvanı yüksek olan jüri üyesi Jüri başkanı olarak atanır. Akademik unvanı yüksek olan birden fazla jüri üyesinin bulunması durumunda ise en kıdemli olan üye Jüri Başkanı olarak atanır. Diğer durumlarda proje danışmanı jüri başkanıdır.

Her öğrencinin/öğrenci takımının sunum yapacağı jüri ve sözlü sunum tarihleri, Bölüm Başkanlığınca dersin verildiği yarıyıl içerisinde belirlenir ve öğrencilere Madde 3’te belirtilen yollarla duyurulur. Bölümde kurulan tüm jüriler ve sözlü sunum tarihleri öğretim elemanlarına ise EBYS ve e-posta yoluyla bildirilir.

Ayrıca, bölümdeki bütün öğretim elemanları ve bütün öğrenciler sözlü sunumlara davet edilir. Sözlü sunumlar, bütün bölüm öğrencilerine (fakülte öğrencilerine) ve öğretim elemanlarına açık olarak yapılır. Jüri başkanı uygun görürse, jüri üyelerinin dışındaki katılımcılara da soru sorma hakkı verebilir.

Madde 9:

Mezuniyet projesinin, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü web sayfasında yer alan proje yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. Öğrenciler hazırladıkları projeleri jüri tarihinden en az bir hafta önce proje  danışmanına 3 kopya olarak teslim etmelidir. Projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciler mezuniyet projesi dersinden “başarısız” olarak değerlendirilir. Mezuniyet projesinden başarısız olan öğrenciler bu dersi bir sonraki yıl tekrar alır.

Madde 10:

Mezuniyet projesi değerlendirme notu, öğrencinin/öğrenci takımının dönem sonunda teslim edeceği basılı proje dokümanı ve jüri karşısında yapacağı sözlü sunum dikkate alınarak belirlenir. Jüri üyelerinin her biri, sözlü sunum ve teslim edilen Proje dokümanı için ayrı ayrı değerlendirme notu verir. Her bir jüri üyesinin proje dokümanı için verdiği notun %50’si, sözlü sunum için verdiği notun ise yine %50’si alınarak, o jüri üyesinin o öğrenci için verdiği değerlendirme notu hesaplanır. Jüri üyelerinin verdiği notun aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır.

 

Mezuniyet Projesi Talep Formu için linki tıklayınız.

Mezuniyet Projesi Değerlendirme Formu için tıklayınız.